kids-g72f9a5618_1920

נהלי קייטנות מרכז קהילתי פרדסיה

כללי

 1. פתיחת גנים / כיתות מותנה בגיוס כ”א מתאים ובמספר מינימלי של משתתפים. במידה ולא ימצא כ”א מתאים ו/או כמות משתתפים מינימלית, ייתכן איחוד גנים ואף אי פתיחה של הקייטנה.
 2. ילדים הרשומים לצהרוני גנים/בתי ספר אינם פטורים מתשלום
 3. אין רישום לימים בודדים, הרישום הוא לכל חמשת הימים.
 4. במידה ומספר המשתתפים מועט, יאוחדו גנים בהתאם למתווה משרד החינוך.
 5. הנהלת המרכז תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנות.
 6. במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז – יוחזר הכסף לנרשמים.
 7. המרכז אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות והצהרונים בלבד.
 8. המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.
 9. למרכז  שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים.
 10. הפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכנים ונכונים.
 11. יש לשלוח את הילדים עם ארוחת בוקר + בקבוק שתייה.

חיסורים

התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

תנאי תשלום

התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

ביטול השתתפות

 1. בקשות להפסקת הפעילות בקייטנה יש להגיש לפני פתיחת הקייטנה ויטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול דרך אתר המרכז קהילתי, במקרה זה יש לוודא קבלת האימייל. לא ייעשו ביטולים בטלפון. לא יבוצעו ביטולים ללא טופס.
 2. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית. לא ניתן להודיע על ביטול לאחר פתיחת הקייטנות.
 3. לא ניתן למסור הודעת ביטול לצוות החינוכי בגנים ובבתי הספר.

בסיום ההרשמה באתר האינטרנט יש לוודא קבלת אישור רישום בכתובת המייל אותה מסרתם בעת הרישום.